1. Anasayfa
  2. Danıştay 6. Dairesi Kararları

Danıştay 6. Dairesi E: 1999/161 K: 1999/6523 T: 14.12.1999


Usulde paralellik ilkesi uyarınca bayındırlık ve iskan bakanlığınca onaylanan 1/5000 ölçekli plan, ancak anılan bakanlık tarafından değiştirilebilir.

İstemin Özeti: Ankara 6. İdare Mahkemesinin 27.10.1998 günlü, E: 1997/846, K: 1998/984 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu öne sürülerek bozulması istenilmektedir.

Tetkik Hakimi E.Emel Çelik’in Düşüncesi: Temyiz isteminin kabulü ile mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

Savcı Aynur Şahinok’un Düşüncesi: … İlçesi … Devlet Yolu Güneyi …. …. …. … ve … sayılı parsellerin konut ticaret, sosyal tesisler, resmi kurum, kentsel park ve rekreasyon alanı olarak düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım imar planı değişikliğini onaylayan … Büyükşehir Belediye meclisi kararının iptali istemiyle açılan davayı reddeden Ankara 6. İdare Mahkemesinin 27.10.1998 günlü E: 1997/846; K: 1998/984 sayılı kararı davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Temyiz dosyasının incelenmesinden: 28.2.1982 günlü 1/50.000 ölçekli planın ve 1.12.1988 günlü 1/5000 ölçekli nazım imar planının Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca hazırlanarak onaylandığı, dava konusu 15.5.1997 günlü 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin … Büyükşehir Belediye Meclisi kararıyla onaylandığı anlaşılmaktadır. Bu durumda usulde paralellik ilkesi gereğince bakanlık tarafından onaylanan nazım imar planının ancak bakanlık tarafından değiştirilebileceğinden … Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile onaylanan nazım imar planı değişikliğinde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenle temyiz isteminin kabulüyle davanın reddine ilişkin idare mahkemesi kararının bozulmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA Karar veren Danıştay 6. Dairesisince Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

Dava, hazineye ait … İlçesi, … Devlet Yolu Güneyi, … Köyü, …. …. …. … ve … sayılı parsellerin konut, ticaret, sosyal tesisler, resmi kurum, kentsel park ve rekreasyon alanı olarak belirlenmesine ilişkin 19.9.1997 günlü, 242 sayılı büyükşehir belediye meclisi kararıyla onaylanan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin iptali istemiyle açılmış, idare mahkemesince; mahallinde yaptırılan keşif ve bilirkişi incelemesi sonucu düzenlenen rapor ile dosyadaki bilgi ve belgelerin birlikte değerlendirilmesinden, uyuşmazlık konusu plan değişikliğinin 1/25.000 ölçekli 2025 … Metropoliten Alan Planına şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve kamu yararına uygun olduğu, bütünlük taşıdığı sonucuna varıldığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, bu karar davacı idare tarafından temyiz edilmiştir.

Usulde paralellik ilkesi gereğince idari işlemlerin ancak tesis eden makam tarafından ve tesis edildikleri usulle kaldırılması, geri alınması ya da değiştirilmesi mümkündür.

Uyuşmazlık konusu olayda 28.2.1982 günlü 1/50.000 ölçekli planın ve 1.12.1988 günlü 1/5000 ölçekli nazım imar planının Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca hazırlanarak onaylandığı, iptali istenilen 15.5.1997 günlü 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin ise … Büyükşehir Belediye Meclisi kararıyla onaylandığı anlaşıldığından, yukarıda anılan usulde paralellik ilkesi gereğince bakanlık tarafından onaylanan nazım imar planı ancak bakanlık tarafından değiştirilebileceğinden … Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile onaylanan nazım imar planı değişikliğinin hukuki geçerliliği bulunmamaktadır.

Bu durumda, dava konusu işlemin iptali gerektiğinden aksi yöndeki mahkeme kararında isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, temyize konu Ankara 6. İdare Mahkemesinin 27.10.1998 günlü, E: 1997/846, K: 1998/984 sayılı kararının bozulmasına, dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine 14.12.1999 gününde oybirliğiyle karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir