1. Anasayfa
  2. Danıştay 6. Dairesi Kararları

Danıştay 6. Dairesi E: 1998/4313 K: 1999/4953 T: 19.10.1999


Davacının taşınmazını da kapsayan alanda yapılan parselasyon işleminin iptali yolunda verilen karardan sonra makul bir süre içinde yeniden bir parselasyon işlemi tesis edilmesi gerektiğinden yeniden parselasyon işlemi yapılıp yapılmadığı, yapılmış ise davacının yapısının yapılan bir parselasyon işlemi kapsamında korunup korunmayacağı hususunun gözönünde bulundurulması suretiyle yeniden bir karar verilmesi gerekir.

İstemin Özeti: İzmir 1. İdare Mahkemesinin 18.3.1998 günlü, E: 1997/157, K: 1998/174 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu öne sürülerek bozulması istenilmektedir.

Tetkik Hakimi Gonca Temiznan’ın Düşüncesi: Temyiz isteminin kabulü ile mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

Savcı Aynur Şahinok’un Düşüncesi: Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen nedenlerden hiçbirisine uymayıp idare mahkemesince verilen kararın dayandığı hukuki ve yasal nedenler karşısında anılan kararın bozulmasını gerektirir nitelikte görülmemektedir. Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin reddiyle idare mahkemesi kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA Karar veren Danıştay 6. Dairesisince Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

Dava, …. … Sokak, … ada, … parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan yapının 3194 sayılı Yasanın 32. maddesi uyarınca yıkımına ilişkin 21.1.1997 günlü, 143 sayılı belediye encümeni kararının iptali istemiyle açılmış: idare mahkemesince, dosyanın incelenmesinden, dava konusu taşınmazın bölgede yapılan 732 sayılı parselasyon planı sonucu oluştuğu, davalı idarece verilen yapı ruhsatı ile inşaata başlandığı ancak sözü edilen parselasyon işleminin 378 pafta, 3616 ada, 34 parselle ilgili kısmının İzmir 4. idare Mahkemesinin 2.10.1996 günlü, E: 1994/2463, K: 1996/650 sayılı kararı ile iptal edilmesi üzerine dava konusu 3 parsel sayılı taşınmazın da içinde yer aldığı 732 sayılı parselasyon planının yeniden düzenleneceği gerekçesiyle dava konusu taşınmaz için verilen 1.12.1995 günlü, 275 sayılı inşaat ruhsatının 20.12.1996 günlü, 5393 sayılı işlem ile iptal edildiği, anlaşıldığından yargı kararı ile 732 sayılı parselasyon planının kararda sözü edilen parselle ilgili kısmının iptaline karar verilmiş ise de, parselasyon planlarının özelliği gereği belli bir kısmında yapılacak olan düzeltme ya da değişiklik plana giren tüm parsellerin miktar ve sınırlarını etkileyeceğinden anılan plan uyarınca oluşmuş parsellerde yapı yapılmak üzere verilen inşaat ruhsatlarının iptal edilerek yapıların yıkımına karar verilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, bu karar davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Dosyanın incelenmesinden, dava konusu taşınmazı da kapsayan alanda yapılan 732 sayılı parselasyon işlemine ilişkin 16.8.1994 günlü, 1870 sayılı belediye encümeni kararının iptali yolundaki İzmir 4. İdare Mahkemesinin 2.10.1996 günlü, E: 1994/2463, K: 1996/650 sayılı kararının Danıştay 6. Dairesinin 9.3.1998 günlü, E: 1997/417, K: 1998/1259 sayılı kararıyla onandığı ve karar düzeltme isteminin de 21.4.1999 günlü, E: 1998/4980, K: 1999/2113 sayılı kararla reddedilmesi üzerine anılan kararın kesinleştiği anlaşılmaktadır.

Bu durumda dava konusu parselasyon işleminin iptali yolunda verilen karardan sonra makul bir süre içinde yeniden bir parselasyon işlemi tesis edilmesi gerektiğinden olayda yeniden bir parselasyon işlemi yapılıp yapılmadığı yapılmış ise davacının yapısının yapılan bu parselasyon işlemi kapsamında korunup korunmayacağı hususunun gözönünde bulundurulması suretiyle yeniden bir karar verilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle İzmir 1. İdare Mahkemesinin 18.3.1998 günlü, E: 1997/157, K: 1998/174 sayılı kararının bozulmasına, dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine 19.10.1999 gününde oybirliğiyle karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir