1. Anasayfa
  2. Danıştay 6. Dairesi Kararları

Danıştay 6. Dairesi E: 1982/4004 K: 1983/3006 T: 04/10/1983


Taşınmazın, planda park olarak gözüken kısmının belediyeye terki koşuluyla ifraz edilebileceği konusunda belediyece tesis edilen işlemde isabet olmadığı, ancak belediyeyi de parselasyona zorlamanın mümkün olmadığı

Dava, taşınmazın, imar planında park olarak belirlenen kısmının belediyeye bedelsiz bırakılması koşuluyla ifraz edilebileceğine ilişkin belediye encümeni kararında yer alan “P ile gösterilen kısmın park sahası olarak belediye adına bedelsiz terki şartı” nın iptali istemiyle açılmıştır.

6785 sayılı Yasanın 39.maddesine göre belediye encümenleri, tevhit ve ifraz işlemleri imar mevzuatı kuralları çerçevesinde incelemek durumundadır. İmar mevzuatında ise ifrazın; taşınmazın bir bölümünün belediyeye bedelsiz terki koşuluyla yapılacağına ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır.

Bu nedenle davacıya ait taşınmazın ifrazına ilişkin işlemin taşınmazın imar planında parka rastlayan bölümünün belediyeye bedelsiz terki koşuluyla kabulüne ilişkin belediye encümeni kararında mevzuata uyarlık görülmemiştir.

Ancak; imar planlarını düzenleme ve uygulama yetkisine sahip olan belediyelerin; yasal engellerin varlığı halinde tevhit ve ifraz işlemi yapmaya zorlanması da mümkün değildir.

Açıklanan nedenlerle ve dava konusu ifraz işleminin gerek niteliği ve gerekse doğurduğu hukuki sonuçlar bakımından bir bütünlük arz etmesi sebebiyle tesis edilen işlemin bütünüyle ele alınarak değerlendirilmesi zorunlu olduğundan belediye encümeni kararının iptaline karar verildi.