1. Anasayfa
  2. Danıştay 6. Dairesi Kararları

Danıştay 6. Dairesi E: 1982/3308 K: 1984/1745 T: 17/04/1984


Arsa sahibi yerine yapıyı yapan şahıs adına para cezası verilmesinde isabetsizlik olmadığı

Uyuşmazlık; Durdurma emrine karşın yapının inşaatına devam edilmesi nedeniyle 6785 sayılı Yasanın 20.maddesi uyarınca eklenen bölümlerin maliyet bedeli kadar para cezası alınmasına ilişkin Belediye Encümeni kararının iptali isteminden ibarettir.

6785 sayılı Yasanın 19 ve İmar Tüzüğünün 9.maddelerinde ruhsat ve eklerine aykırı olan veya ruhsatsız başlanan yapıların derhal durdurulacağı ve aynı Yasanın 20.maddesinde durdurma emrinden sonra yapılmış kısımların belediyece re’sen takdir edilecek maliyet bedeli kadar para cezası alınmasına belediye encümenince karar verileceği kurala bağlanmıştır.

Olayda da, davacıya ait inşa halindeki yapının yukarıda değinilen kurallar uyarınca durdurularak mühürlendiği, buna karşın inşaata devam edildiği ve bu durumun yöntemine uygun biçimde saptandığı anlaşıldığından durdurma emrinden sonra eklenen bölümlerin maliyet bedeli kadar para cezası alınmasında mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

Davacı söz konusu yapının bulunduğu arsanın kendisine ait olmadığını arsa sahibi adına inşaat yaptığını dolayısıyla durdurma emri ve para cezasına ilişkin belediye encümeni kararının adına alınması ve kendisine tebliğ edilmesinde yasa kurallarına uyarlık bulunmadığını öne sürüyor ise de davacının yapıyı yapan kişi olması nedeniyle yapı hakkında İmar Kanunun 19 ve 20.maddelerinin uygulanmasına ilişkin işlemlerin kendisi adına yürütülmesinde mevzuata aykırılık görülmemiştir.

Davacının diğer iddiaları da yerinde değildir. Ancak, 8.3.1984/tarihinde yürürlüğe giren 2981 sayılı Yasa hükümlerine göre yapılacak tespit ve değerlendirme sonucunda yapı için ruhsat ve kullanma izni verildiği takdirde söz konusu para cezasının anılan Yasanın 19.maddesi gereğince terkin edilmesine karar verileceği tabiidir.

Açıklanan nedenlerle dava konusu belediye encümeni kararında mevzuata aykırılık bulunmadığından davanın reddine karar verildi.