1. Anasayfa
  2. Danıştay 6. Dairesi Kararları

Danıştay 6. Dairesi E: 1982/1295 K: 1983/2959 T: 30/09/1983


6785 sayılı Yasanın 20. maddesine istinaden verilen para cezasına ilişkin olarak idari dava yolu dışında düzeltme ve şikayet yoluna başvurulamayacağı

Uyuşmazlık; durdurma emrine karşın yapının inşaatına devam edilmesi nedeniyle 6785 sayılı Yasanın 20.maddesi uyarınca eklenen bölümlerin maliyet bedeli kadar para cezası alınmasına ilişkin Belediye Encümeni kararının iptali isteminden ibarettir.

Davaya konu edilen belediye encümeni kararı malik olan davacı adına alınmış bulunduğundan davanın müteahhitler …’a ihbar edilmesi istemi 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 31.maddesinin yollama yaptığı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 49. ve devam eden maddeleri uyarınca yerinde görülmediğinden işin esasının incelenmesine geçildi.

6785 sayılı Yasanın 19 ve İmar Tüzüğünün 9.maddelerinde ruhsat ve eklerine aykırı olan ve ruhsatsız başlanan yapıların derhal durdurulacağı ve aynı yasanın 20.maddesinde durdurma emrinden sonra yapılmış kısımların belediyece re’sen takdir edilecek maliyet bedeli kadar para cezası alınmasına belediye encümenince karar verileceği kurala bağlanmıştır.

Olayda da, davacıya ait inşa halindeki yapının yukarıda değinilen kurallar uyarınca durdurularak mühürlendiği, buna karşın inşaata devam edildiği ve bu durumun uygun biçimde saptandığı anlaşıldığından durdurma emrinden sonra eklenen bölümlerin maliyet bedeli kadar para cezası alınmasında mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

Davacının diğer iddiaları da yerinde görülmemiştir. Açıklanan nedenlerle dava konusu belediye encümeni kararında mevzuata aykırılık bulunmadığından davanın reddine karar verildi.