1. Anasayfa
  2. Yargıtay 14. Hukuk Dairesi

Yargıtay 14. Hukuk Dairesi E: 2019/2442 K: 2020/2972 T: 10.03.2020


Dava, ortaklığın giderilmesi istemine ilişkindir. Mahkemece bozma ilamına uyularak davanın kabulüne karar verilmiştir. Hükmü, davalılar … vekili, … vekili ile davalı … temyiz etmişlerdir.

Yapılan yargılamaya, toplanan delillere, dosya kapsamına göre davalı … vekili ile…tüm, davalı … vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışındaki temyiz itirazlarının reddine,

Davalı … vekilinin vekalet ücreti bakımından temyiz itirazına gelince; davalı … kendisini vekille temsil ettirdiğinden, karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre maktu vekalet ücretine hükmedilmesi gerekirken, vekalet ücretine hükmedilmemiş olması doğru değil ise de, bu husus kararın bozulmasını ve yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden HMK’nun 370/II. maddesi gereğince hüküm sonucunun aşağıdaki şekilde düzeltilerek onanmasına karar vermek gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle hüküm sonucuna 11. bent olarak ”Davalı … kendisini bir vekille temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca 2.268,00TL maktu vekalet ücretinin paydaşlardan payları oranında alınarak davalı …’e verilmesine” cümlesinin eklenmesi suretiyle düzeltilmesine, hükmün DEĞİŞTİRİLMİŞ VE DÜZELTİLMİŞ BU ŞEKLİYLE ONANMASINA, peşin yatırılan harcın istek halinde yatırana iadesine, 10.03.2020 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir