1. Anasayfa
  2. Yargıtay 14. Hukuk Dairesi

Yargıtay 14. Hukuk Dairesi E: 2013/15599 K: 2014/1412 T: 04.02.2014


Dava, ortaklığın giderilmesi istemine ilişkindir. Mahkemece, ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar verilmiştir. Hükmü, davalı vekili temyiz etmiştir.

Paydaşlığın (ortaklığın) satış yoluyla giderilmesi halinde dava konusu taşınmaz üzerinde bina, ağaç vs. gibi bütünleyici parça (muhdesat) varsa bunların arzla birlikte satılması gerekir. Ancak muhdesatın bir kısım paydaşlara (ortaklara) ait olduğu konusunda tapuda şerh varsa veya bu hususta bütün paydaşlar (ortaklar) ittifak ediyorlarsa ve muhdesat arzın değerinde bir artış meydana getiriyorsa bu artışın belirlenmesi için dava tarihi itibariyle arzın ve muhdesatın değerleri ayrı ayrı tespit edilir. Belirlenen bu değerler toplanarak taşınmazın tüm değeri bulunur. Bulunan bu değerin ne kadarının arza ne kadarının muhdesata isabet ettiği oran kurulmak suretiyle belirlenir. Satış sonunda elde edilecek bedelin bölüştürülmesinde bu oranlar esas alınarak yapılır. Muhdesata isabet eden kısım muhdesat sahibi paydaşa, geri kalan bedel ise payları oranında paydaşlara (ortaklara) dağıtılır.

Somut olaya gelince; dava konusu taşınmaz üzerinde bulunan muhdesatların aidiyeti hususunda taraflar arasında ihtilaf bulunmamaktadır.

Mahkemece bilirkişi raporunda belirtilen muhdesatların dava konusu taşınmazda meydana getirdiği değer artışı dikkate alınarak tapu kaydındaki en son paydaşlar ve pay durumu gözetilerek oran kurmak suretiyle satış bedelinin dağıtımına karar verilmesi gerekirken satış bedelinin tapu kaydındaki payları oranında taraflara ödenmesine karar verilerek, ayrı bir bent olarak da; oran belirlenmediği halde muhdesat bedellerinin taşınmazın bedeline orantılı olarak sahiplerine ayrıca ödenmesine karar verilmesi doğru görülmemiş, bu nedenle hükmün bozulması gerekmiştir .

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir