1. Anasayfa
  2. Yargıtay 16. Hukuk Dairesi

Yargıtay 16. Hukuk Dairesi E: 2018/4323 K: 2019/3274 T: 30.04.2019


Özet: Dava, 3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun 22/a maddesinden kaynaklanan uygulama kadastrosu tespitine itiraza ilişkindir. Davanın niteliği itibariyle bütün paydaşlar tarafından birlikte açılması veya tamamının katılımının sağlanması suretiyle davaya devam edilmesi zorunludur.

Dava, 3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun 22/a maddesinden kaynaklanan uygulama kadastrosu tespitine itiraza ilişkindir. Mahkemece, davacı … ve arkadaşlarının kayıt maliki olduğu (eski 65) yeni 105 ada 10 parsel sayılı taşınmazın paylı mülkiyet rejimine tabi olduğu, paydaşlardan…’ın davada taraf olmadığı, paylı malın tamamına ilişkin dava hakkının tüm paydaşların katılımı ile açılması gerektiği belirtilerek aktif dava ehliyeti yokluğundan davanın reddine karar verilmiştir. Dairemize yapılan geri çevirme neticesinde dosyaya gelen tapu kaydına göre… payının …’a intikal ettiği anlaşılmaktadır. Davanın niteliği itibariyle bütün paydaşlar tarafından birlikte açılması veya tamamının katılımının sağlanması suretiyle davaya devam edilmesi zorunludur. Her ne kadar taşınmaz paydaşlarından … davada davalı olarak yer almakta ise de bu durum taraf teşkilinin sağlanması için yeterli değildir. Hal böyle olunca, mahkemece, davacıya diğer paydaş …’ın davaya katılımını sağlaması için süre ve imkan tanınmalı, bundan sonra yargılamaya devamla sonucuna göre karar verilmelidir. Mahkemece bu yön göz ardı edilerek yazılı şekilde hüküm kurulması isabetsiz olup, davacılar vekilinin temyiz itirazları açıklanan nedenle yerinde görüldüğünden kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin yatırılan temyiz karar harcının talep halinde temyiz edenlere iadesine, yasal koşullar gerçekleştiğinde kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 30.04.2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir