1. Anasayfa
  2. Yargıtay 16. Hukuk Dairesi

Yargıtay 16. Hukuk Dairesi E: 2013/11850 K: 2013/12844 T: 18.12.2013


Özet: Uygulama kadastrosu sırasında taşınmazın davalı bulunması durumunda uygulama tutanak aslı davalı gösterilerek Kadastro Mahkemesine aktarılır. Dava, beyanlar hanesindeki zilyetlik şerhine yönelik olup, tutanağın aktarılmasını gerektirecek sınır ve yüzölçümüne ilişkin bir dava bulunmadığından, uygulama tutanağının Kadastro Mahkemesine aktarılması isabetsizdir. Kadastro Kanunu ‘nun 22/2a maddesi uyarınca yapılan kadastro işlemlerinin tamamlanması için uygulama tutanak aslı Kadastro Müdürlüğüne iade edilmelidir.

Kullanım kadastrosu sırasında G… Köyü çalışma alanında bulunan 611 ada 1666 parsel sayılı 1987,46 metrekare yüzölçümündeki taşınmaz, beyanlar hanesine 6831 sayılı Yasa’nın 2/B maddesi uyarınca Hazine adına orman sınırları dışına çıkarıldığı ve taşınmazın Mehmet oğlu Aziz’in kullanımında olup üzerindeki evin kullanıcısına ait olduğu şerhi verilerek tarla niteliği ile Hazine adına tespit edilmiştir. Davacı Ali, miras yoluyla gelen hakka dayanarak tüm mirasçılar adına zilyetlik şerhi verilmesi istemiyle dava açmıştır. Yargılama sırasında 09.05.2011 tarihinde çekişmeli taşınmaz uygulama kadastrosuna tabi tutulmuş, aynı ada- parsel numarası ve aynı yüzölçümü ile tespiti yapılmış, ancak görülmekte olan dava nedeniyle uygulama tutanak aslı temyize konu dosyaya gönderilmiştir. Mahkemece usule ilişkin bozma ilamına uyularak yapılan yargılama sonunda davanın reddine, çekişmeli taşınmazın tespit gibi tapuya tesciline karar verilmiş; hüküm, davacı Ali tarafından temyiz edilmiştir.

Dosya içeriğine, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre sair temyiz itirazları yerinde değildir. Ancak; yargılama sırasında çekişmeli taşınmazın uygulama kadastrosuna tabi tutulduğu ve tutanak aslının dosyaya gönderildiği anlaşılmaktadır.

Kadastro Haritalarının Yeniden Düzenlenmesi ve Tapu Sicilinde Gerekli Düzeltmelerin Yapılmasında Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 9. ve 28. maddelerinde, uygulama kadastrosu sırasında taşınmazın davalı bulunması halinde, yalnızca sınır ve yüzölçümüne yönelik bir davanın bulunması durumunda uygulama tutanak aslının davalı olarak gösterileceği ve kadastro mahkemesine aktarılacağı hükme bağlanmıştır.

Her ne kadar somut olayda da uygulama tutanak aslı kadastro mahkemesine aktarılmış ise de dava beyanlar hanesindeki zilyetlik şerhine yönelik olup tutanağın aktarılmasını gerektirecek sınır ve yüzölçümüne ilişkin bir dava bulunmaktadır. Hal böyle olunca uygulama tutanağının kadastro mahkemesine aktarılmasında isabet bulunmadığından 22/2a md. uyarınca yapılan kadastro işlemlerinin olağan usule göre tamamlanması için uygulama tutanak aslının kadastro müdürlüğüne iadesi gerekirken bu konuda bir karar verilmemesi isabetsiz ise de, bu hatanın düzeltilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden hükme 7. fıkra olarak “22/2-a md. uyarınca yapılan kadastro işlemlerinin olağan usule göre tamamlanması için uygulama tutanak aslının kadastro müdürlüğüne iadesine” cümlesinin eklenmesine ve hükmün DÜZELTİLMİŞ bu şekli ile ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye temyiz karar harcının temyiz edenden alınmasına, 18.12.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir