1. Anasayfa
  2. Yargıtay 5. Hukuk Dairesi

Yargıtay 5. Hukuk Dairesi E: 1994/18989 K: 1994/21981 T: 17.11.1994


Arazi (tarla) kamulaştırmalarında, kamulaştırma bedeli kıymet takdir komisyonunun değerleme tarihinde arazide hangi ürün veya ürünlerin ekildiğinin araştırılmasından sonra belirlenmelidir. Araştırma yapmadan varsayımla değer takdir edilemez.

Taraflar arasındaki kamulaştırma bedelinin artırılması davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; kamulaştırma bedelinin artırılmasına dair verilen hükmün Yargıtay’ca incelenmesi davalı idare vekili yönünden verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup iş anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü: K: Mahkemece iki kez bilirkişi incelemesi yaptırılmıştır. Alınan raporlar yasa hükümlerine uygun değildir. Şöyle ki;

Dava konusu taşınmaz mal tapuda ve kıymet takdir komisyonu raporunda niteliği itibarıyla tarladır. Kamulaştırma Kanununun 11/3. maddesi uyarınca arazilerde taşınmaz malın değerlendirme tarihindeki mevki ve şartlarına göre olduğu gibi kullanılması halinde getireceği net gelirine göre değer biçilir.

Kıymet takdir komisyonu taşınmaz mala tarla olarak değer biçmiş, ne ekildiği yolunda sarahat yoktur. Bilirkişiler ise taşınmaz malın kuru tarım arazisi olduğu yonca, buğday, nadas münavebesi suretiyle değer biçmişlerdir. Yukarıda sözü edilen madde gereğince bir yere yoncalık olarak değer biçilebilmesi için arazinin değerlendirme tarihinde yoncalık olması gerekir. Dosya içerisinde buna ait bilgi yoktur. Bu bakımdan değerlendirme tarihinde yoncalık olup olmadığı araştırılmak ve sonucuna göre değer biçilmek gerekirken yonca ekildiği varsayımına dayanılarak değer takdir edilmesi,Doğru görülmemiştir.

SONUÇ: Davalı vekilinin temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün açıklanan nedenle HUMK: nun 428. maddesi gereğince (BOZULMASINA) ve peşin alınan temyiz harcının istendiğinde ödeyene geri verilmesine, 17.11.1994 gününde oybirliğiyle karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir