1. Anasayfa
  2. Yargıtay 16. Hukuk Dairesi

Yargıtay 16. Hukuk Dairesi E: 2016/8181 K: 2017/1037 T: 23.02.2017


3402 sayılı Yasa’nın 41.maddesi gereğince yapılan düzeltme işleminin iptali davasına, tapu kayıt malikinin davacılar dışında mirasçılarının da olduğu ve bu mirasçılar arasında elbirliği mülkiyeti bulunduğu gözetilerek, mahkemece davacılara diğer mirasçıların da davaya katılması veya terekeye temsilci atanması için süre ve olanak verilmesi hk.

Davacılar, 3402 sayılı Yasa’nın 41. maddesi kapsamında yapılan düzeltme işlemi ile tapuda murisleri adına kayıtlı 108 ada 20 parsel sayılı taşınmazın sınırının hatalı belirlenmesi sonucu yüzölçümünün eksildiği iddiası ile dava açmışlardır.

Mahkemece, tapu kaydında düzeltim davası açılması için davacı tarafa tanınan 2 haftalık kesin süre içinde dava açılıp açılmadığının bildirilmediği, mahkemenin bu yönde re’sen araştırma da yapamayacağı gerekçesi ile davanın dava şartı yokluğu nedeniyle reddine karar verilmiştir.

Dosya kapsamından, davacılar vekilinin hazır olduğu 24.04.2013 tarihli oturumda, tapuda isim tashihi davası açmak üzere davacılar vekiline iki haftalık kesin süre verildiği, bu süre zarfında dava açılmaması halinde davacı tarafın taraf ehliyetinin bulunmaması nedeniyle davanın reddine karar verileceğinin ihtar edildiği, davacılar vekilinin ara karar gereği 02.05.2013 tarihinde tapu kaydında düzeltim istemiyle açtığı davanın … Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 2013/319 Esas ve 2014/31 Karar sayısını alarak 15.01.2014 tarihinde karara çıktığı ve tapu kaydındaki düzeltilen isteme göre davacıların kayıt malikinin mirasçıları olduğu anlaşılmaktadır.

O halde, mahkemece; tapu kayıt maliki…ün davacılar dışında mirasçılarının da bulunması nedeniyle mirasçılar arasında elbirliği mülkiyeti bulunduğu göz önüne alınarak T.M.K’nın 702. maddesi gereğince davacı tarafa tapu kayıt malikinin davacılar dışındaki diğer mirasçılarının da davaya katılması ya da terekeye temsilci tayin edilmesi için süre ve imkan verilmesi, verilen süre içerisinde taraf teşkilinin sağlanması durumunda, tarafların iddia ve savunmalarına ilişkin tüm deliller toplanıp değerlendirilerek hasıl olacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken, kesin süreye riayet edilerek aynı mahkemeye tapuda isim tashihi davası açılmasına ve UYAP sorgusu ile davanın açılıp açılmadığının tespit edilme imkanı olmasına rağmen eksik inceleme sonucu yazılı şekilde hüküm kurulması isabetsiz olup davacılar vekilinin temyiz itirazları açıklanan nedenlerle yerinde görüldüğünden kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin yatırılan temyiz karar harcının talep halinde temyiz eden davacılara iadesine, 02.2017 gününde oybirliği ile karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir