1. Anasayfa
  2. Yargıtay 16. Hukuk Dairesi

Yargıtay 16. Hukuk Dairesi E: 2014/13257 K: 2015/1096 T: 16.02.2015


Maddenin açıklanan içeriği karşısında, 30 günlük süre içinde açılan davalarda Sulh Hukuk Mahkemeleri görevlidir. Diğer taraftan, Kadastro Müdürlüğünce ilgililerin başvurusu üzerine düzeltme isteminin reddine dair verilen kararlara karşı ve yukarıda sözü edilen 30 günlük sürenin dolup tapu kaydına işlenmesinden sonra açılacak davalarda görevli mahkemenin neresi olduğu konusunda Kadastro Kanununda özel bir düzenleme bulunmadığından, bu tür davalarda ise görev, 6100 sayılı HMK uyarınca belirlenir ve ihtilaf, çekişmeli yargı işi olduğundan Asliye Hukuk Mahkemeleri görevlidir.

Kadastro sonucu, … Köyü çalışma alanında bulunan 194 ada 19 parsel sayılı 1.924,95 metrekare yüzölçümündeki taşınmaz davacı … adına, 194 ada 3 parsel sayılı 1.804,50 metrekare yüzölçümündeki taşınmaz ile 194 ada 5 parsel sayılı 426,00 metrekare yüzölçümündeki taşınmaz bir kısım davalılar murisi …, 194 ada 6 parsel sayılı 348,00 metrekare yüzölçümündeki taşınmaz davalılar … ve müşterekleri, 194 ada 8 parsel sayılı 224,00 metrekare yüzölçümündeki taşınmaz davalılar … ve müşterekleri adına tespit ve tescil edilmiş; davacının, 3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun 41. maddesine dayanarak yaptığı teknik hataların düzeltilmesi talebi …nce reddedilmiştir. Davacı …, kadastro sırasında, kendisine ait taşınmaz ile davalıya ait taşınmaz arasındaki sınırın teknik hata sonucu haritasında yanlış gösterildiği iddiasına dayanarak, teknik hatanın düzeltilmesi istemiyle dava açmıştır. Mahkemece yapılan yargılama sonunda davanın yargı yeri nedeniyle reddine karar verilmiş; hüküm, davacı … vekili tarafından temyiz edilmiştir.

3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun “Hataların Düzeltilmesi” başlıklı 41. maddesi uyarınca, kadastro sırasında veya sonrasında yapılan işlemlerle geometrik durumları kesinleşmiş olan taşınmazlarda ölçü, sınırlandırma, tersimat ve hesaplamalardan doğan hatalar, ilgilinin müracaatı veya …nce re’sen düzeltilir ve düzeltme kararı, ilgili taşınmaz malikleri ile diğer hak sahiplerine tebliğ edilir. Yine aynı madde uyarınca, ilgilileri tarafından düzeltme kararının kaldırılması istemiyle tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde Sulh Hukuk Mahkemesinde dava açılabilir. Dava açılmadığı takdirde düzeltme kararı kesinleşir ve tapu kaydına işlenir. Maddenin açıklanan içeriği karşısında, 30 günlük süre içinde açılan davalarda Sulh Hukuk Mahkemeleri görevlidir. Kadastro Kanunu özel bir yasa olup, bu yasada düzenlenen görev kuralları 6100 sayılı HMK hükümlerinden önce uygulanır.

Diğer taraftan, …nce ilgililerin başvurusu üzerine düzeltme isteminin reddine dair verilen kararlara karşı ve yukarıda sözü edilen 30 günlük sürenin dolup tapu kaydına işlenmesinden sonra açılacak davalarda görevli mahkemenin neresi olduğu konusunda Kadastro Kanununda özel bir düzenleme bulunmadığından, bu tür davalarda ise görev, 6100 sayılı HMK uyarınca belirlenir ve ihtilaf, çekişmeli yargı işi olduğundan Asliye Hukuk Mahkemeleri görevlidir. Somut olayda; davacı …nin, 3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun 41. maddesine dayanarak yaptığı teknik hataların düzeltilmesi talebi …nce düzeltme yapılamayacağı belirtilerek reddedilmiştir.

Bu ret kararı üzerine teknik hataların düzeltilmesi istemiyle açılan davalara bakma görevi Asliye Hukuk Mahkemesine aittir.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir