1. Anasayfa
  2. Yargıtay 16. Hukuk Dairesi

Yargıtay 16. Hukuk Dairesi E: 2004/4790 K: 2004/6320 T: 22.4.2004


Delil bildirilmemesi halinde davanın açılmamış sayılmasına karar verilir; 28. md. hükmüne uygun olmayan tebligat hukuken sonuç doğurmaz.

Kadastro sırasında 151 ada 14, 156 ada 13, 176 ada 10 ve 11, 179 ada 19 ile 232 ada 37 parsel sayılı 10.720.24, 1648.40, 1891.60, 1882.94, 14838.55 ve 2972.21 metrekare yüzölçümündeki taşınmazlardan 14 no’lu parsel vergi kaydı, irsen intikal ve kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği sebebiyle davalılardan Hasan ile dava dışı şahıslar, 10 ve 11 no’lu parseller tapu kaydı ve kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği sebebiyle davalılardan Semra ve Meral, diğer 13, 19 ve 37 no’lu parsellerde kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği sebebiyle sırasıyla ayrı ayrı davalılar Sevim, Semahat ve İlyas mirasçıları adlarına tespit edilmiştir. Davacı Ayşe, çekişmeli taşınmazların müşterek kök muristen kalıp terekenin paylaşılmadığına dayanarak dava açmıştır. Mahkemece yapılan yargılama sonunda davanın reddine, dava konusu parsellerin tespit gibi tescillerine karar verilmiş; hüküm davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Mahkemece davacının vekilinin vekillikten çekilmesi nedeniyle yapılan tebligatta delillerini bildirmesi, aksi takdirde davasını ispattan kaçınmış olacağı meşruhatını içeren tebligat yapılmıştır. Yapılan tebligat Kadastro Kanunu’nun 36. maddesi ile ilgili olup yargılama giderlerine ilişkindir.

Anılan Kanun’un 28/2. maddesinde delil bildirilmemesi halinde davanın açılmamış sayılmasına karar verileceği hükme bağlanmıştır. Maddelerdeki hükümler ayrı olup sonuçları da değişiktir. Tebligat 28. maddenin açık hükmüne uygun olarak düzenlenmediğinden hukukça sonuç doğurmaz. Mahkemece usulen taraf teşkili sağlanarak uyuşmazlığın esastan çözümlenmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması isabetsizdir. Temyiz itirazlarının bu nedenlerle kabulü ile hükmün BOZULMASINA, 22.4.2004 gününde oybirliği ile karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir