1. Anasayfa
  2. Yargıtay 14. Hukuk Dairesi

Yargıtay 14. Hukuk Dairesi E: 2014/2896 K: 2014/5008 T:  14.04.2014


Elbirliği mülkiyetinde borçlu ortağın alacaklısı yetki belgesine dayanarak borçlunun ortağı olduğu taşınmaz için ortaklığın giderilmesi davası açabilir. Paylı mülkiyette ise, borçlu paydaşın alacaklısı, borçlunun bağımsız payının haczini ve satışını isteyebileceğinden yetki belgesine dayanarak taşınmazın paydaşlığının giderilmesini istemesi yasa koyucunun amacına uygun değildir.

Ancak, 5403 sayılı Kanunun 8. maddesi hükmü gereğince, pay satışı mümkün olmayan paylı mülkiyete tabi tarımsal nitelikli taşınmazlarda ise, alacaklı yetki belgesine dayalı olarak taşınmazın tamamının satılması suretiyle paydaşlığın giderilmesini isteyebilir.

.Somut olaya gelince; dava konusu taşınmazlarda davalı borçlu N… Üretim Sist. San. Tic. Ltd. Şti.’nin müstakil payı olduğu görülmektedir. Kural olarak borçlunun müstakil payı olduğundan bu payın haczi ve cebri satışı suretiyle alacaklının alacağını elde etmesi mümkün ise de 5403 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca dava konusu payın icra yoluyla satışına engel bir durumun bulunup bulunmadığı araştırılmamıştır.

Mahkemece, dava konusu taşınmazların tarımsal niteliğinin tarım müdürlüğünden sorularak, davalı borçluya ait payın cebri icra yoluyla satışının mümkün olup olmadığı araştırılmak suretiyle sonucuna uygun bir karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiş, bu sebeple kararın bozulması gerekmiştir.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir