1. Anasayfa
  2. Yargıtay 14. Hukuk Dairesi

Yargıtay 14. Hukuk Dairesi E: 1992/726 E: 1992/8073 T: 24.9.1992


2981 sayılı Kanun’un 10/b maddesi hükmüne göre, hisseli satışlar sonucu fiilen oluşan yol, meydan, otopark, çocuk bahçesi, yeşil saha vs. hizmetlere ayrılan yerler ile bunlara ayrılan hisseler bedelsiz olarak re’sen tapudan terkin edileceğinden bu oluşuma aykırı imar planında değişiklik yapılmasını öngören mahkeme kararı yerinde değildir.

Davacı tarafından, davalı aleyhine 21.2.1991 gününde verilen dilekçe ile kadastro tahdidine itiraz edilmesi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın kabulüne dair verilen 25.10.1991 günlü hükmün Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle; süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya ve içerisindeki bütün kağıtlar incelenerek, gereği düşünüldü:

KARAR: 3194 sayılı İmar Kanununun 11/son maddesinde, hazırlanan imar planı içerisinde kalan kadastral yollar, meydanlar ile meraların, imar planının onayı ile bu vasıflarını kendiliğinden kaybederek imar planı kararı ile getirilen kullanma amacına tabi ve konu olacağı öngörülmüştür. Bu maddeye paralel olarak 2981 sayılı Yasanın 3290 sayılı Yasa ile değişik 10/b maddesi hükmüne göre “hisseli satışlar sonucu fiilen oluşan yol, meydan, otopark, çocuk bahçesi, yeşil saha vs. hizmetlere ayrılan yerler ile bunlara ayrılan hisseler bedelsiz olarak re’sen tapudan terkin edileceğinden” bu amaca yönelik olarak davacıdan alınan onun rızasını havi belge de gözetilerek imar planı düzenlendiğine göre bu oluşuma aykırı olarak imar planında değişiklik yapılmasını öngören mahkeme kararında isabet görülmemiştir. Temyiz itirazlarının bu bakımlardan yerinde olduğu kabul edilerek hükmün bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davalının temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün (BOZULMASINA), peşin harcın istek halinde yatırana iadesine, 24.9.1992 gününde oybirliğiyle karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir