1. Anasayfa
  2. Yargıtay 14. Hukuk Dairesi

Yargıtay 14. Hukuk Dairesi E: 1983/7839 K: 1984/3362 T. 7.5.1984


Genel yola çıkmak için geçit hakkı istenebilir. Denizden yararlanma gayesiyle geçit hakkı tanınması istenemez. Belediye Encümeni kararının, Tapu İdaresince yerine getirilip, getirilmemesi idari işlem olup, idari yargının denetimine bağlıdır.

DAVA VE KARAR: Davacı Bedriye Otluoğlu ve arkadaşı vekili tarafından, davalı Emine Muammer Dural ve arkadaşları aleyhine 13.5.1981 gününde verilen dilekçe ile 100 ve 101 parselleri lehine denize çıkmak üzere 102 parselden geçit hakkı istenmesi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın reddine ve görev yönünden dava dilekçesinin reddine dair verilen 19.4.1983 günlü hükmün Yargıtayca incelenmesi davacılar vekili tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya ve içerisindeki bütün kâğıtlar incelenerek gereği düşünüldü:

SONUÇ: İncelenen dosya münderecatına, kararın dayandığı gerekçelere göre yerinde bulunmayan temyiz itirazlarının reddi ile usul ve yasaya uygun olan hükmün (ONANMASINA), oybirliğiyle karar verild

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir