1. Anasayfa
  2. Danıştay 6. Dairesi Kararları

Danıştay 6. Dairesi E: 1990/759 K: 1991/980 T: 02/05/1991


3194 sayılı imar kanununun 32.maddesinde tanınan 30 günlük sürenin belediye ve valiliklerce yapı sahiplerine tanınması gereken sürenin üst sınırı olup, işin mahiyetine göre daha az bir sürenin tanınmasının da mümkün olduğu

Dava, taşınmaz üzerinde inşa edilen benzin ve mazot pompalarının 3194 sayılı Yasanın 32.maddesi uyarınca 9 gün içinde yıktırılması gerektiği ne ilişkin belediye encümeni kararının iptali istemiyle açılmış, İdare Mahkemesince, zemine beton atılması ve gerekli alt düzeni sağlamak suretiyle benzin pompası yapılması yolundaki inşaatın 3194 sayılı Yasanın 5.maddesi hükmü içinde mütalaa edilmesi, dolayısıyla ruhsat alınmasının zorunlu olduğu, bu durumda ruhsat alınmaksızın başlanılan inşaatın zabıt varakası ile tespit edilip durdurulmasından sonra ruhsat alınmak için herhangi bir müracaatın da yapılmamış olduğu dikkate alındığında, tesis edilen işlemde mevzuata aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle dava reddedilmiş ve bu karar davacı tarafından temyiz edilmiştir.

3194 sayılı İmar Yasasının 32.maddesinde, İmar Kanunu hükümlerine göre ruhsat alınmadan yapılabilecek yapılar hariç; ruhsat alınmadan yapıya başlanıldığının veya ruhsat ve eklerine aykırı yapı yapıldığının ilgili idarece veya fenni mesulce tespit edilmesi, ihbarı veya herhangi bir şekilde bu durumun öğrenilmesi üzerine, belediye veya valiliklerce o andaki inşaat durumunun tespit edileceği, yapının mühürlenerek inşaatın derhal durdurulacağı, durdurmanın, yapı tatil zaptının yapı yerine asılmasıyla yapı sahibine tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebligatın bir nüshasının da muhtara bırakılacağı, bu tarihten itibaren en çok bir ay içinde yapı sahibinin, yapısını ruhsata uygun hale getirerek ve ya ruhsat alarak belediyeden veya valilikten mühürün kaldırılmasını isteyebileceği hükme bağlanmıştır.

Bu hükümde belirtilen bir aylık süre, belediye ve valiliklerce yapı sahiplerine tanınması gereken sürenin üst sınırı olup, işin mahiyetine göre daha az süre tanınması da mümkündür.

Dosyanın incelenmesinden; dava konusu belediye encümeni kararıyla dava cıya, 3194 sayılı Yasanın 32.maddesinin 3.fıkrası uyarınca, mevzuata aykırı bu yapının yıktırılması için 9 günlük bir süre tanındığı da anlaşıldığından, belediye encümeni kararında hukuka aykırılık görülmemiştir.

Açıklanan nedenle belediye encümeni kararına karşı açılan davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddi yolundaki temyize konu İdare Mahkemesi kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49.maddesinin 1.fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından, bozma istemi yerinde görülmeyerek anılan mahkeme kararının onanmasına karar verildi.