Son Yazılar

Danıştay 6. Dairesi E: 1992/2520 K: 1993/1124 T: 17/03/1993

Belediye meclisinin, encümen tarafından verilen geçici inşaat ruhsatını iptal edemeyeceği Dava, taşınmaz üzerinde çim mini futbol sahası yapımı için verilen geçici ruhsatın iptaline ilişkin belediye meclis kararının iptali istemiyle açılmış, İdare Mahkemesince; davaya konu geçici inşaat ruhsatının 3194 sayılı yasanın…

Danıştay 6. Dairesi E: 2002/4828 K: 2004/1634 T: 17/03/2004

Geçici inşaat ruhsatı verilmesine ilişkin işlemin kişisel menfaatleri ihlal edilenler tarafından açılacak bir iptal davasının konusu olabilecek bir işlem olması nedeniyle TMMOB mimarlar odası samsun şube başkanlığının dava açmakta ehliyetli bulunmadığı İstemin Özeti: Samsun İdare Mahkemesinin 9.7.2002 günlü, E:2002/102, K:2002/1493…

Danıştay 6. Dairesi E: 1991/2351 K: 1992/2781 T: 09/06/1992

Geçici inşaat izni isteminin belediye başkanı tarafından reddinde yetki yönünden isabet görülmediği Dava, taşınmazın Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünden kiralanarak, üzerine halı saha ve tesisleri yapmak amacıyla geçici inşaat izni için yapılan başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmış, İdare Mahkemesince;…

Danıştay 6. Dairesi E: 1988/2051 K: 1989/2315 T: 28/11/1989

Mahallinde yapılan keşif ve bilirkişi incelemesi sonucu düzenlenen rapor ile dosyadaki belgelerden dava konusu parselin antik side kentinin nekropol (mezarlık) alanında ve 1. derece sit alanında kaldığı anlaşıldığından bu yerde geçici inşaat yapılması yolundaki davacı isteminin reddine karar verilmesinde isabetsizlik…

Danıştay 6. Dairesi E: 1987/183 K: 1987/1157 T: 26/11/1987

6785 sayılı yasanın 33. maddesine göre, 5 yıllık bekleme süresi dolduktan sonra daimi inşaat ruhsatı verilmesi istemi üzerine, idarece istenilen belgelerin tamamlanmasına karşın idarece işlem yapılmaması nedeniyle davacının yeniden başvurusu, parselasyon yaptırdığı takdirde ruhsat verilebileceği gerekçesiyle reddedilmiş, davacı 30.1.1984/günlü dilekçeyle…

Danıştay 6. Dairesi E: 1986/1056 K: 1987/201 T: 04/03/1987

İmar planında 5 katlı blok yapı yapılabilecek sahada bulunan parsele komşu parsellerle şuyulandırılarak imar parseli haline gelmesinden sonra geçici ruhsat verilebileceği yolunda Dava, imar yasasının 11.maddesi uyarınca geçici inşaat ruhsatı verilmesi yolundaki davacı isteminin söz konusu parselin 5 katlı blok…

Danıştay 6. Dairesi E: 1986/417 K: 1986/641 T: 24/06/1986

İmar programında bulunmayan taşınmaza 5 yıllık bekleme süresi geçtikten sonra ruhsat verilmesi gerektiği, bu sürenin dolmasından sonra taşınmazın 4 yıllık programa alınmasının ruhsat verilmesine engel olmayacağı Dava, imar planında yol ve yol kenarı otoparkına ayrılan taşınmaza 6785 sayılı Yasanın 33.maddesinde…

Danıştay 6. Dairesi E: 1986/317 K: 1986/566 T: 28/05/1986

İmar planında yeşil alan olarak belirlenen yerde geçici ruhsatla büfe yapıldığı anlaşıldığından, koşulları gerçekleşse bile böyle bir yere daimi ruhsat verilemeyeceği, taşınmazın imar programına alınıp alınmadığı konusundaki dilekçenin 6785 sayılı imar kanununun 33.maddesinde belirtilen nitelikte bir başvuru olarak kabul edilemeyeceği…

Danıştay 6. Dairesi E: 1985/876 K: 1986/190 T: 19/02/1986

Geçici ruhsatla tecvizi hata sınırları içerisinde ruhsat ve eklerine uygun biçimde yapılan yapının durdurulmasında isabet görülmediği Dava, geçici ruhsatla yapılmakta olan davacıya ait inşaatın, inşaat sahasının 250 metrekareyi aştığı, kat durumu ve yüksekliğinin de mevzuata aykırı olduğu nedeniyle durdurulmasına ilişkin…

Danıştay 6. Dairesi E: 1985/500 K: 1985/1353 T: 14/11/1985

İdare mahkemesince 4 yıllık imar programında yer almayan taşınmaza geçici ruhsat verilmemesi işlemi iptal edilmemişse de dava sırasında taşınmaz programa alındığından davacıya artık geçici inşaat ruhsatı verilmesinin mümkün olmadığı Dava, imar planında park alanı olarak belirlenen taşınmaza, ileride dört yıllık…

Danıştay 6. Dairesi E: 1984/1366 K: 1985/920 T: 27/05/1985/

Planda genel hizmetlere ayrılan yerdeki taşınmaza geçici yapılaşma koşullarında daimi ruhsat verilebileceği yönetmeliğin buna ilişkin hükmünün de yasaya uygun olduğu Dava, taşınmaz için geçici yapılaşma koşullarında daimi inşaat izni verilebileceği yolunda Belediye Başkanlığınca tesis edilen işlemi ile anılan işlemin dayanağını…