Son Yazılar

Danıştay 6. Dairesi E: 1988/2782 K: 1990/621 T: 09/04/1990

Otopark yönetmeliğinde, evvelki yönetmelik hükümlerine göre tespit edilen otopark bedelinin tamamı ödenmiş ise yeni yönetmeliğe göre otopark bedelinin azalması sonucu ortaya çıkan farkın geri verilemeyeceği öngörülmüş ise de bu hükmün aynı inşaat ruhsatı için hesaplanacak farklar için geçerli olduğu, davacının…

Danıştay 6. Dairesi E: 1988/53 K: 1989/1028 T: 09/05/1988

Mahallinde yapılan keşif ve bilirkişi incelemesi sonucu bilirkişilerce düzenlenen raporda, davacı taşınmazına bitişik yerde bitişik nizamda yapı yapılması nedeniyle davacı taşınmazının otopark yeri olarak yapılması halinde estetik bakımdan görünümün uygun olmayacağı, oluşturulmak istenilen otopark yerinin dar olduğu belirtildiği gerekçesiyle plan…

Danıştay 6. Dairesi E: 1987/578 K: 1987/764 T: 02/07/1987

Otopark yönetmeliğinin yürürlüğünden önce alınan ruhsatla yapılan yapıya sonradan ilave katlar yapılması amacıyla ruhsat istenmesi halinde bu katlar için otopark ücreti alınmasında isabetsizlik bulunmadığı Dava, taşınmazda bulunan Z+1 katlı binaya yapılacak 4 kat ilave inşaat için otopark ücreti alınmasına ilişkin…

Danıştay 6. Dairesi E: 1986/1293 K: 1987/415 T: 21/04/1987

Evvelce otopark yeri olarak ayrılan 2.bodrum kat, proje değişikliği ile iptal edildiğinden, proje değişikliği tarihinde yürürlükte bulunan otopark ücret tarifesinin uygulanmasında isabetsizlik bulunmadığı Dava, taşınmazla ilgili olarak ruhsat alındığı 24.3.1982/tarihi yerine proje değişikliğinin yapıldığı 28.5.1985/tarihinde yürürlükte bulunan otopark yönetmeliği uyarınca…

Danıştay 6. Dairesi E: 1986/1280 K: 1987/320 T: 08/04/1987

Otopark yönetmeliğine göre ruhsat alınması aşamasında yatırılan otopark bedelinin yeni yönetmeliğe göre hesap edilen otopark bedelinden fazla olması halinde, bu fazlalığın iade edilemeyeceği Dava, davacı tarafından taşınmaz üzerine inşa edilecek olan binanın projesinin tasdiki aşamasında davalı idareye otopark bedeli olarak…

Danıştay 6. Dairesi E: 1986/1279 K: 1986/1051 T: 09/12/1986

Ruhsatlı yapıya ruhsatsız olarak yapılan eklenti ve ilave katların ruhsatsız inşaat niteliğinde olup, ruhsat ve eklerine aykırılık olarak düşünülemeyeceğinden, 2981 sayılı kanuna göre ruhsat almak isteyen davacının 5.7.1985/gününde yayınlanarak yürürlüğe giren otopark yönetmeliğinin 18.maddesi uyarınca yapının ruhsatlı kısımlarının ruhsatının alındığı…

Danıştay 6. Dairesi E: 1982/4209 K: 1985/137 T: 23/01/1985

Henüz inşaat ruhsatı alınmaması nedeniyle yeni yürürlüğe giren otopark yönetmeliğine göre ücret istenilmesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı Dava taşınmaz üzerinde yapılacak yapının projesinin onaylanması sırasında, otopark bedelinin yeni tarife üzerinden alınması gerektiği yolundaki Belediye işleminin davanın özeti bölümünde belirtilen nedenlerle iptali…

Danıştay 6. Dairesi E: 1981/2480 K: 1984/2620 T: 18/09/1984/

Evvelce parselasyon sırasında otopark yeri karşılığı olarak bir kısım yer bedelsiz alındığından davacılardan yeniden otopark bedeli istenmesinde isabet bulunmadığı Dava, davacıların maliki oldukları taşınmazlar için yaptıkları başvuru üzerine inşaat ruhsatı verilmesi aşamasında belediye şube müdürlüğünün yasısıyla tesis edilen işlemin davacılardan…

Danıştay 6. Dairesi E: 1982/4504 K: 1984/2497 T: 19/06/1984/

Eski otopark yönetmeliğinin iptali istemi hakkında karara yer olmadığı, eski yönetmelik döneminde ruhsat alınmadığı nedeniyle yeni ücret tarifesinin uygulanmasının yerinde olduğu Dava, 25 Mayıs 1981/günlü, 17350 sayılı Resmi Gazetede "otoparklara ilişkin belediyelerin İmar Yönetmeliklerine Ek Yönetmelik" adı altında yayınlanarak yürürlüğe…

Danıştay 6. Dairesi E: 1978/1647 K: 1984/1652 T: 04/04/1984

Otopark ihtiyacının davacı parselinin dışında karşılanması uygun görüldüğü ve otopark birim fiatının tesbiti tarihinde bir sözleşme yapılmadığı anlaşıldığından, proje onama safhasında belirlenen birim fiatı üzerinden davacıdan bedel istenmesinde ve bu bedel ödenmeden projenin onanmamasında isabetsizlik bulunmadığı Dava, ... sayılı parselinde…

Danıştay 6. Dairesi E: 1981/702 K: 1983/3282 T: 25/10/1983

Onaylı projede otopark yeri olarak ayrılan bodrum katın depoya dönüştürülmesi nedeniyle davacılardan otopark ücreti alınmasında mevzuata aykırılık olmadığı Dava, davacıların paydaşı oldukları parselde bulunan binanın otopark olarak ayrılan bodrum katının depo haline getirilmesi amacıyla verilen değişiklik projesinin onaylanması sırasında otopark…

Danıştay 6. Dairesi E: 1981/26 K: 1983/2573 T: 14/06/1983

Parselinde otopark yapılması sakıncalı görülen işhanı inşaatı için belediyece yaptırılacak bölge otoparkında işhanının ihtiyacı kadar otopark yeri ayrılmasının karşılığı olarak belirli bir bedelin katkı niteliğinde olmak üzere istenmesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı, belediyeler kamu hizmetlerini belli bir plan ve proğram uyarınca…

Danıştay 6. Dairesi E: 1980/2186 K: 1983/2445 T: 06/06/1983

4 yıllık ruhsat süresi bittiğinden 1. 2. ve 3.katlar için kullanma izni verilmemesinde ve ruhsatsız duruma düşen bu katlar için otopark ücreti alınmasında isabetsizlik bulunmadığı Dava, taşınmaz üzerinde yapılan işhanı inşaatının 1. 2. ve 3.katlarına yapı kullanma izni verilmesi ve…

Danıştay 6. Dairesi E: 1980/877 K: 1983/2414 T: 03/06/1983

Otopark Yönetmeliğinin mevzuata aykırı olmadığı, ödenen ücretin geri verilmesi isteğinin yerinde bulunmadığı Dava, 21 Mayıs 1977 günlü, 15943 sayılı Resmi Gazete'de "Belediyelerin İmar Yönetmeliklerine ek yönetmelik'in bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bir ek madde eklenmesine dair yönetmelik" adı altında yayınlanan ve…

Danıştay 6. Dairesi E: 1980/95 K: 1983/1572 T: 12/04/1985/

Yapıda bulunduğu öne sürülen eksikliklerin esasen ruhsat almayı gerektirir nitelikte olmadığı anlaşıldığından, otopark yönetmeliğinin yürürlüğe girmesinden önce alınmış ruhsat uyarınca inşa edilen yapı için belirtilen eksikliklerin tamamlanmasından sonra kullanma izni verilmesi konusundaki başvurunun ruhsatın hükümsüz kaldığı ve yeniden ruhsat verilmesi…

Danıştay 6. Dairesi E: 1979/3965 K: 1982/4107 T: 07/12/1982

Evvelce depo olarak gözüken yerin proje değişikliği suretiyle kullanılış amacı değiştirildiğinden bu değişiklik nedeniyle otopark ücreti alınmasında isabetsizlik bulunmadığı Dava, davacı şirkete ait mağaza ile ilgili olarak otopark ücreti yükümlülüğünü öngören işlemin davanın özeti bölümünde belirtilen nedenlerle iptali istemiyle açılmıştır.…

Danıştay 6. Dairesi E: 1979/2888 K: 1982/1675 T: 26/05/1982

Mevcut binaya 1968 yılında yapılan ilavelerin resmi gazetede yayınlanan yönetmelik uyarınca ruhsata bağlanabilmesi imkanı doğduğundan, bu tarihte yürürlükte olan otopark yönetmeliği uyarınca ilave edilen kısımlar için otopark ücreti yatırılmaksızın iskan izni verilmeyeceği yolunda işlem tesisinde isabetsizlik bulunmadığı Dava, parselde yapılan…

Danıştay 6. Dairesi E: 2018/8078 K: 2022/2221 T: 24.2.2022

6306 sayılı Kanun kapsamında yeninden inşa edilecek ruhsatlı yapılar için belediyelerce daha önceden alınan harç ve ücretlerin tahsil edilip edilmediğine bakılmaksızın sadece kullanım maksadı değişiklikleri ile yapı alanındaki artışlar için hesaplanan harç ve ücret farklarının alınması yerinde olacaktır. İSTEMİN KONUSU:…

Danıştay 6. Dairesi E: 2005/5645 K: 2007/6918

Belediyeye ait otoparktan yararlandığından bahisle, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97. maddesi uyarınca, davacı adına otopark ücreti tahakkuk ettirilmesine ilişkin işlemin iptali isteminin, görev alanına girmediği halde idare mahkemesince karara bağlanmasında, hukuki isabet bulunmadığı hakkında. Danıştay Savcısı Düşüncesi: İdare ve…

Danıştay 6. Dairesi E: 2006/1265 K: 2008/740

Yaya yolundan otopark girişi verilemeyeceğinden, imar planının getirtilerek, uyuşmazlığa konu otoparkın, yaya yolundan mı yoksa trafik yolundan mı cephe aldığının incelenmesinden sonra, dava hakkında karar verilmesi gerektiği hakkında. Danıştay Savcısı Düşüncesi İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi…