Son Yazılar

Danıştay 6. Dairesi E: 1985/498 K: 1985/1359 T: 19/11/1985

İmar planında yol ve resmi kullanım alanında kalan taşınmaz hakkında, 5 yıllık kısıtlılık süresinin başlatılması isteminin, taşınmaz üzerinde 2 katlı bina bulunduğu nedeniyle reddinde isabet bulunmadığı Uyuşmazlık; davacılara ait taşınmazın imar planında yol ve resmi kullanım alanına ayrılması nedeniyle İmar…

AİHM Mevlüt Akıllı/Türkiye Davası Kararı

Başvuru No: 71868/01; Karar Tarihi : 11 Nisan 2005, Strazburg OLAYLAR I. DAVA KOŞULLARI 1942 doğumlu başvuran, Adana ilinin Osmaniye ilçesinde ikamet etmektedir. Başvuran, Şanlıurfa’da Karaköprü beldesinde 1014 parsel sayılı taşınmazın ortaklarından birisidir. Taşınmazdan payına düşen 318 m²’dir. Hükümet’e göre,…

Danıştay 6. Dairesi E: 1990/344 K: 1990/295 T: 08/09/1990

Kamulaştırma işlemi tesis edilmeksizin taşınmazın yola katılması ve enerji nakil hattı geçirilmesi nedeniyle doğan zararın tazmini istenildiğinden, idarenin haksız fiil niteliğindeki eyleminden doğan zararın tazmini istemiyle adli yargıda dava açması gerektiği. Dava, Ağrı-Van caddesinin genişletilmesi nedeniyle 490 m2 arsanın davalı…

Danıştay 6. Dairesi E: 2007/8058 K: 2009/12254

Davacının taşınmazının yeşil alanda kalması nedeniyle oluşan mağduriyetinin, idarece imar uygulaması yapılmak suretiyle giderilmesi gerektiği hakkında. Davacının taşınmazının yeşil alanda kalması nedeniyle oluşan mağduriyetinin, idarece imar uygulaması yapılmak suretiyle Samsun İdare Mahkemesinin 09.02.2007 günlü, E: 2005/2077, K: 2007/114 sayılı kararının…

Danıştay 6. Dairesi E: 2010/750 K: 2014/718

İmar planında "ağaçlandırılacak alan"da kalan taşınmazın, köy eski mezarlığı olması nedeniyle kullanımının mümkün olmamasına rağmen, kamulaştırılmaması ve takas talebinin de karşılanmaması nedeniyle uğranılan zararın tazmini istemiyle açılan davada, taşınmazın bedeli tespit edildikten sonra davacıya ödenmesine karar verilmesi ve davacıya ödenmesine…

Danıştay 6. Dairesi E: 2014/2387 K: 2014/4122

Geçici 6. maddenin 1. fıkrasında belirtilen tarih aralığından bağımsız olarak ve tarih sınırlaması getirilmeksizin imar planlarından kaynaklanan hukuki el atmalara ilişkin açılacak tazminat davalarında anılan geçici maddenin 7. fıkrasındaki düzenleme dikkate alınarak yargılama esnasında maktu harç alınması nispi harç alınmaması…

Danıştay İDDK E: 2010/2108 K: 2013/4577

Davacıya ait parselin, imar planında Anadolu Öğretmen Lisesi alanı olarak ayrılması ve aradan yirmi yıldan fazla bir süre geçmiş olmasına karşın idarece kamulaştırma yapılmadığı gibi ne zaman yapılabileceği konusunda da davacıya bir bilgi de verilmemesi nedeniyle, davacının mülkiyet haklarının belirsiz…

Danıştay 6. Dairesi E: 2015/9088 K: 2016/486

Tazminat davasının niteliği gereği davalı idareye taşınmazdaki kısıtlılığın giderilmesi veya tazminat ödenmesi için başvuru yapılması gerekli olmakla birlikte birden çok kez başvuru yapılmak suretiyle davacının iradesini ortaya koyduğu, davacılara ait taşınmazın, imar planı icra edilerek kısıtlılık halinin giderilmediği, dolayısıyla, süregelen…

Danıştay 6. Dairesi E: 2015/361 K: 2015/3486

Davacının uyuşmazlık konusu taşınmazı edindiği tarih itibari ile taşınmaz için kısıtlılık durumun mevcut olduğu, yukarıda belirtilen Avrupa İnsan Mahkemesi kararında belirtilen mülkiyet hakkının geçmişte belirli bir süre engellenmiş olma durumunun eski malikler açısından gerçekleşmiş olmasına karşın, 17.07.2012 tarihli satış işlemi…

Danıştay 6. Dairesi E: 2014/7813 K: 2015/4418

Kesin yapılaşma yasağı bulunan I. derece doğal sit alanında kalan taşınmazın uzun müddet kamulaştırılmadığından bahisle kamulaştırmasız el atma nedeniyle tazminat talebi Dava, Aydın İli, Söke İlçesi, Doğanbey Köyü, 84 ve 127 parsel sayılı taşınmazların maliki olan davacının, taşınmazın sit alanı…