Son Yazılar

Danıştay 6. Dairesi E: 1992/2066 K: 1993/913 T: 8.3.1993

Ancak esaslı bir onarımla tehlike arz etmeyecek duruma gelebilecek yapının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu kabul edilerek yıktırılmasına ilişkin bilirkişi raporuna dayanılarak yapılan işlem isabetlidir. İstemin Özeti: Antalya İdare Mahkemesinin 24.12.1991 günlü, E: 1990/993, K: 1991/1280 sayılı kararının usul ve yasaya…

Danıştay 6. Dairesi E: 1989/2413 K: 1990/2551 T: 11/12/1990

Yıkılacak derecede tehlikeli olmadığı yargı kararı ile saptanan yapının idarece yıktırılmasının hizmet kusurunu oluşturduğu, binanın değerinin maddi tazminat olarak ödenmesi gerektiği, keza binanın yıkımı nedeniyle duyulan üzüntü nedeniyle davacıya 1.500.000 lira manevi tazminat verilmesinin yerinde olduğu, arsa bedelinin ve gelecekte…

Danıştay 6. Dairesi E: 1984/163 K: 1984/1651 T: 4.4.1984

Yıkılacak derecede tehlikeli olduğu saptanan yapının belediye fen heyeti raporunda belirtilen süre içinde yıkılması gerektiği yolundaki işlem iptal davasına konu olabilecek kesin, yürütülmesi zorunlu bir idari işlem niteliğindedir. İstemin Özeti: Davacıya ait binanın yıkılacak derecede tehlikeli olduğunun belediye fen heyetince…

Danıştay 6. Dairesi E: 1978/4027 K: 1982/676 T: 22/03/1982

Mahalli mahkeme aracılığı ile yaptırılan tespit sonucu yıkılacak derecede tehlikeli olmadığı belirlenen yapının belediyece yıktırılmasından dolayı doğan zararın tazmini gerektiği. Dava, davacıya ait yapının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu gerekçe siyle 6785 sayılı İmar Kanununun 50.maddesi uyarınca belediyece yıktırılmasından dolayı 448.395…