Son Yazılar

Danıştay 6. Dairesi E: 2004/359 K: 2004/1691

Davacıların murisinin, askerlik görevinin ifası sırasında 17 Ağustos 1999/tarihinde meydana gelen Marmara depreminde göçük altında kalarak vefat etmesinde davalı idarenin hizmet kusuru bulunduğundan davacılara maddi ve manevi tazminat ödenmesi gereği, belirli bir miktar paraya ilişkin olarak saptanan ve manevi zararın…

Danıştay 6. Dairesi E: 1981/2740 K: 1984/1712 T: 6.4.1984

Bölgenin jeolojik yapısı göz önünde bulundurulmaksızın hazırlanan imar planına göre parsele ruhsatlı yapılan inşaat nedeniyle meydana gelen heyelan sonucu komşu parsele verilen zararın idarece tazmini gerekir. İstemin Özeti: Davacının yapısına komşu olan 3984 sayılı parsele inşaat ruhsatı verilmesi ve inşaat…

Danıştay 6. Dairesi E: 2019/14564 K: 2021/4903 T: 1.4.2021

İdarenin kusuru nedeniyle yıkılan bina dolayısıyla ortaya çıkan zararda manevi tazminata faiz uygulanıp uygulanmayacağı. İSTEMİN ÖZETİ: Bursa İli, Gemlik İlçesi, … Mahallesi, … ada, … parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan yapının, … numaralı dairesinin maliki olan davacının, davalı idarelerin heyelana…

Danıştay 6. Dairesi E: 2004/1477 K: 2004/2115

Deprem nedeniyle oluştuğu ileri sürülen zararların tazmini istemiyle açılan bu davada, uğranıldığı belirtilen zarar, idarenin üzerine düşen görev ve yükümlülüğü gereği gibi yerine getirmemesinden, dolayısıyla eylem ya da eylemsizliğinden kaynaklandığından, mahkemece 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 13, maddesi uyarınca…

Danıştay 6. Dairesi E: 2004/4177 K: 2006/6675 T: 29/12/2006

Davalı idarenin deprem sonucu yıkılan yapının inşası aşamasında yürütülmesi gereken faaliyetlerini gereği gibi yerine getirmemesi sonucu oluşan hizmet kusuru nedeniyle ortaya çıkan zarar kusuru oranında tazminle sorumlu bulunduğundan, yapı kullanma izin belgesi bulunmayan ve kat irtifakı kurulmayan bir binada oturan…

Danıştay 6. Dairesi E: 2006/931 K: 2006/6661

Deprem nedeniyle oluştuğu ileri sürülen zararın tazmini istemiyle açılan davada, uğranıldığı belirtilen zararın idarenin üzerine düşen görev ve yükümlülüğü gereği gibi yerine getirmemesinden, dolayısıyla eylem ya da eylemsizliğinden kaynaklandığından mahkememizce 2577 sayılı Yasa’nın 13. maddesi uyarınca davanın süresi içerisinde olup…

Danıştay 6. Dairesi E: 2004/255 K: 2006/6658

Davalı idare tarafından yapılan plan değişikliği sonucu yapılaşma olanağı tanınan alanda, deprem sonucu dört adet bloktan oluşan sitedeki üç adet blokta orta hasar meydana gelirken, yalnızca uyuşmazlık konusu blokta yıkım oluşması karşısında, yapıya alt temellerin oturtulduğu zemine yönelik olarak mahkemece…

Danıştay 6. Dairesi E: 2004/255 K: 2006/6658

Davalı idare tarafından yapılan plan değişikliği sonucu yapılaşma olanağı tanınan alanda, deprem sonucu dört adet bloktan oluşan sitedeki üç adet blokta orta hasar meydana gelirken, yalnızca uyuşmazlık konusu blokta yıkım oluşması karşısında, Adapazarı genelindeki zemin özellikleri de göz önünde bulundurulduğunda…

Danıştay 6. Dairesi E: 2007/5045 K: 2008/20

Davacının kiracı olarak oturmakta olduğu binanın ruhsat alınmaksızın kaçak olarak yapıldığı, gerek yapının inşa aşamasında, gerek daha sonraki aşamalarda, yapıya ilişkin bir tespit ve denetim yapılmadığı, yasaların vermiş olduğu denetim ve gözetim görevlerini yerine getirmeyen davalı belediyenin %100 kusurlu olduğu…

Danıştay 11. Dairesi E: 2005/1353 K: 2007/6248

Deprem kuşağında yer alan bir bölgede, deprem tehlikesi göz önünde bulundurularak, yerleşim alanlarının belirlenmesi, bu alanlarda yapılaşmaya ilişkin tedbirlerin alınması, uygulanması ve denetlenmesi şeklindeki idari faaliyetlerde ortaya çıkan eksikliklerin, idarenin olumsuz eylemi niteliğinde olması nedeniyle, bu olumsuz eylem ile deprem…