Yapı Kayıt Belgesi İptali Danıştay Kararı

Danıştay İDDK E: 2019/158 K: 2019/158 T: 20.05.2019

Özet: "Yapı Kayıt Belgesi verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar" konulu Tebliğin 6. ve 7. maddelerinin iptali ve yürütmenin durdurulması ile Tebliğin dayanağı olan ve 11/05/2018 günlü, 7143 sayılı Yasa ile 3194 sayılı İmar Kanunu'na eklenen geçici 16. maddenin Anayasaya aykırı…

Danıştay 14. Dairesi E: 2015/8519 K: 2019/5673 T: 25.09.2018

Özet: 3194 sayılı Kanunun 32. maddesi hükmünde belirtilen "Yapı Tatil Tutanağı"nın ihtiva etmesi gereken unsurları taşımadığı anlaşılmıştır. Bu durumda; para cezası verilebilmesi için yapı tatil tutanağında belirtilen taşınmazın ruhsat ve eki mimari projesine aykırı kullanımının hangi inşai faaliyet ve imalat…

Danıştay 14. Dairesi E: 2018/2019 K: 2018/7080 T: 04.12.2018

Özet: Yapı kayıt belgesinin davalı idareye sunulması üzerine dava konusu 09/12/2013 günlü, 506 sayılı belediye encümeni kararı ile verilen para cezasının ve yıkım kararının iptaline karar verildiği dikkate alınarak, konusu kalmayan dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi gerekmektedir.…

Danıştay 14. Dairesi E: 2017/803 K: 2019/93 T: 15.01.2019

Özet: Uyuşmazlık konusu olayda, farklı parseller üzerinde bulunan ruhsata aykırı yapılar hakkında ayrı ayrı encümen kararları ile para cezası verildiği, her bir işlemin farklı hukuki sonuçlar doğurduğu ve yargısal denetimlerinin ayrı ayrı yapılacağı hususları birlikte değerlendirildiğinde, para cezalarının tahsili için…

Danıştay 14. Dairesi E: 2018/4539 K: 2019/507 T: 24.01.2019

Özet: Dosyanın incelenmesinden; davacı tarafından verilen, İdare Mahkemesi kayıtlarına 14/08/2018 tarihinde giren karar düzeltme dilekçesi ekinde, davacının imar barışı kapsamında dava konusu yapıya ilişkin olarak 05/07/2018 günlü, 31170 başvuru numaralı UNADM46H belge nolu "Yapı Kayıt Belgesi"ni alması nedeniyle, davalı idare…