Yapı Kayıt Belgesi Danıştay Kararları

Danıştay 14. Dairesi E: 2019/17350 K: 2019/8598 T: 03.10.2019

Özet: Yapı kayıt belgesi verilmesine dair işlemlerin, 2575 sayılı Kanunun 24. maddesinde tahdidi olarak sayılan ilk derece mahkemesi olarak Danıştayın karara bağlayacağı işlemler kapsamında olmadığından, uyuşmazlığın görüm ve çözümü görevi, 2576 sayılı Kanunun 5. maddesi uyarınca idare mahkemelerine ait bulunmaktadır.…

Danıştay 10. Dairesi E: 2019/10081 K: 2019/10146 T: 11.12.2019

Özet: Yapı kayıt belgesinin dava konusu eczanenin bulunduğu taşınmazı da kapsaması halinde, davaya konu eczanenin imar mevzuatına aykırılık sebebiyle eczane vasfını kaybettiğinden ya da burada eczacılık hizmetlerinin yürütülmesinin fiilen mümkün olmadığından ve böylece dava konusu işlemin hukuka uygun olduğundan bahsedilemez.…

Danıştay 14. Dairesi E: 2018/3537 K: 2018/5301 T: 13.09.2018

Özet: Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında  Tebliğin, ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması ve imar barışının sağlanması amacıyla 3194 sayılı İmar Kanununa eklenen geçici 16. maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlediği,…

Danıştay 14. Dairesi E: 2018/1804 K: 2019/722 T: 31.01.2019

ÖZET: Uyuşmazlıkta, davacı tarafından verilen 06.09.2018 tarihinde Ordu İdare Mahkemesi Yazı İşleri Müdürlüğü kaydına giren dilekçe ve eki 09.08.2018 günlü, 96139 başvuru numaralı yapı kayıt belgesi ile 16.08.2018 tarihli, 2054 sayılı davacıya hitaplı Yağlıdere Belediye Başkanı imzalı imar barışından dolayı yıkım…

Danıştay 14. Dairesi E: 2018/279 K: 2019/1435 T: 27.02.2019

Özet: 3194 sayılı Kanunun Geçici 16. maddesinin 4. fıkrası ve Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğin 6. maddesinde yer alan, yapı kayıt belgesi ilgili belediyesine verildikten sonra 3194 sayılı Kanun uyarınca alınmış yıkım kararları ile tahsil…

Danıştay 6. Dairesi E: 2018/5259 K: 2018/5259 T: 11.04.2019

Özet: Tebliğin tümü incelendiğinde, dayanak İmar Kanununun geçici 16. maddesine aykırı bir hususa da rastlanılmamış olup, 10/2 maddesinde yer alan "...ve yanlış beyanda..." ibaresi ile Tebliğin 5. maddesinin 2. fıkrasının a bendi, 20.09.2018 tarihli 30451 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişiklikler…

Danıştay 6. Dairesi E: 2018/6401 K: 2018/6401 T: 11.04.2019

Özet: 3194 sayılı İmar Kanunu'nun geçici 16. maddesinde yapı kayıt belgesinin yapının kullanım amacına yönelik olduğu belirtilmiş, yapı ruhsatı alıp da yapı kullanma izin belgesi almamış veya yapı ruhsatı bulunmayan yapılarda, yapı kayıt belgesi ile maliklerin tamamının muvafakatinin bulunması ve…