İmar Planlarıyla İlgili Danıştay Kararları

Danıştay 6. Dairesi E: 2007/8912 K: 2009/11390

Nazım ve uygulama imar planlarına esas teşkil etmek üzere hazırlanan çevre düzeni planında ana ulaşım yolları gösterilmekte olup, ara bağlantı yolları ve ada içinde yer alan yollara yer verilmesine gerek bulunmadığı hakkında. İstanbul 1. İdare Mahkemesinin 05.07.2007 günlü, E: 2005/2294,…

Danıştay 6. Dairesi E: 2004/422 K: 2005/5127 T: 26/10/2005

Planda öngörülen yolun ulaşım trafik altyapısının oluşturulmasında elzem bir ihtiyaç olduğu, iki ana arteri bağlayacağı ve tramvay nedeniyle kapatılan bazı arterlerin trafik yükünü hafifleteceği anlaşıldığından planın iptali yolundaki mahkeme kararında isabet bulunmadığı hk. İstemin Özeti: Eskişehir İdare Mahkemesinin 18.11.2003 günlü,…

Danıştay 6. Dairesi E: 2015/8193, K: 2016/46

Özeti: 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Çevre ve şehircilik Bakanlığının yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni verme yetkisi sayma usulü ile belirlendiğinden bu yetki kapsamında olmayan uyuşmazlığa konu yapı ruhsatını düzenleme yetkisinin belediye başkanlığına ait olduğu, işlemin yetki unsuru yönünden…

Danıştay 6. Dairesi E: 2012/915, K: 2013/8099 

Danıştay 6. Dairesi, 09.12.2013, E:2012/915, K:2013/8099 Özeti: 1/1000 ölçekli uygulama imar planının, 1/5000 ölçekli nazım imar planı olmadan, sadece özel niteliği olan 1/25000 ölçekli plan tarafından yönlendirilmesi imar mevzuatında öngörülen kademeli birliktelik ilkesine uygun düşmediğinden, 1/25.000 ölçekli nazım imar planı uyarınca hazırlanacak…

Danıştay İDDK E: 1988/162 K: 1989/18 T: 03.03.1989

Turizm Alanı sınırları içinde bulunan ... pafta, ..... parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmasına ilişkin 6.10.1983 günlü 329-4799 sayılı Kültür Bakanlığı işlemi ile bu işlemin dayanağı olan düzenleyici işlemlerin iptali istemiyle açılan davada ... idare Mahkemesince, 2634 sayılı Kanununun 8. maddesi uyarınca…

Danıştay İDDK E: 2003/518, K: 2005/2406

Özeti: Onaylandıktan sonra ilan edilmeksizin uygulamaya konulan bir imar planı Yasada öngörülen prosedür tamamlanmaksızın tesis edilmiş bir işlem olacağından, bu şekil eksikliği nedeniyle iptalinin gerekeceği hakkında. Dava, Antalya İli, Kemer İlçesi, Tekirova Beldesi, … parsel sayılı taşınmazın Günübirlik Tesis Alanı…

Danıştay İDDK E: 2005/2467, K: 2006/503

Özeti: İnşaat izni verilmesi yolundaki istemin reddine ilişkin işlem, düzenleyici işlem niteliğinde kabul edilen imar planının uygulanması kapsamında tesis edilmiş olduğundan, bu işlemle birlikte dayanağı planlara karşı açılan davanın esasının incelenmesi gerekirken, davanın süre yönünden reddi yolundaki idare mahkemesi kararında…

Danıştay İDDK E: 2005/2477, K: 2005/2822

Özeti: Üst ölçekli plan varsa alt ölçekli imar planlarının uygulama işlemi niteliğinde olduğu, dolayısıyla alt ölçekli planlara karşı açılan davada öğrenme üzerine dayanağı olan üst ölçekli planın iptali istemiyle de dava açılabileceği hakkında. Dava, Tekirdağ, Çorlu, … Mah. … pafta,…

Danıştay İDDK E: 2003/521, K: 2003/609

Özeti:   Uyuşmazlığa konu, Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca onaylanan imar planının, 3194 Sayılı Yasa öngörüldüğü biçimde ilan edilmemesi nedeniyle kesin ve davacı yönünden uygulanabilir nitelikte olmadığı gerekçesiyle davanın incelenmeksizin reddi yolundaki kararda isabetsizlik görülmediği hakkında. Dava, Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca 3194…

Danıştay İDDK E: 2004/79, K:2005/175

Dava, 6.7.2002 günlü, 13/91 sayılı belediye meclisi kararı ile kabul edilen 1/5000 ölçekli Eskişehir revizyon nazım imar planının iptali istemiyle açılmıştır. Eskişehir İdare Mahkemesinin 21.11.2002 günlü, E:2002/1847, K:2002/1698 sayılı kararıyla; davacı oda ile dava konusu imar planı değişikliği arasında doğrudan…

Danıştay 6. Dairesi E: 2006/5630, K: 2008/423

Özet: Nazım imar planı ile mera vasfını kendiliğinden yitirdiği Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü: 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 54. maddesinin l.fıkrasının (c) bendine göre, bozma kararında, araştırılması…

Danıştay 14. Dairesi E: 2015/10132, K: 2016/92

Özet: Uyuşmazlık konusu olayda; yapıya ilişkin yapı ruhsatının ve dayanağı imar planı değişikliğinin hukuka aykırı olduğunun yargı kararıyla ortaya konularak iptal edildiği dikkate alındığında; ilgiliye hak tanıdığı ileri sürülen durumun hukuka uygun bir işlemden kaynaklanmadığı ortadadır. Bu sebeple; olayda, kazanılmış…

Danıştay İDDK E: 2001/880, K:2003/662

Özeti: Yeterlilik belgesine sahip müellifçe hazırlanmış bir imar planı değişikliği olmaksızın, "onay mercii" olan belediye meclisi tarafından plan değişikliği yerine geçecek şekilde karar alınmasında hukuki isabet bulunmadığı hakkında. TÜRK MÎLLETİ ADINA, Hüküm veren Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulunca gereği görüşüldü:…

Danıştay İDDK E: 2007/136, K: 2010/1358

Özeti: 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8. ve 9. maddeleri uyarınca onaylanmakla yürürlüğe giren imar planlarının kesinleşmesi için anılan madde hükümlerine göre bir ay süreyle askıya çıkarılmak suretiyle ilan edilmeleri gerektiği; onaylandıktan sonra ilan edilmeksizin uygulamaya konulan bir imar planı Yasa'da…

Danıştay İDDK E: 2012/477, K: 2014/3990

Özeti: Yapı ruhsatının ve dayanağı uygulama imar planının iptali istemiyle açılan davada, yapı ruhsatına dayanak alınan imar planının hukuka aykırılığı saptanarak yargı yerince iptal edilmiş olması halinde, inşaat ruhsatının da dayanağının kalmadığı, hukuka aykırı olan ruhsata göre inşa edilen yapının…

İmar Planlarıyla İlgili Danıştay Kararları

İmar planlana karşı açılacak iptal davaları ile ilgili temel hususları irdelediğimiz geniş kapsamlı bir yazıya şu linkten ulaşabilirsiniz: İmar Planları Nasıl İptal Edilir? Nerede Dava Açılır? Dava Açma Süresi Nedir? Danıştay 6. Dairesi, E: 2015/8193, K: 2016/46 644 sayılı Kanun…